124 Δημόσιας Διοίκησης Παντείου

Ιστορία και εξέλιξη του Τμήματος

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου έχει ιστορία πολλών ετών. Από το 1963 προσφέρει στην ελληνική κοινωνία στελέχη Διοίκησης του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Είναι το μεγαλύτερο Τμήμα του Πανεπιστημίου ως προς τον αριθμό των φοιτητών. Χορηγεί πτυχίο με Κατεύθυνση: Α) Δημόσιας Οικονομικής και Β) Δημοσίων Θεσμών.

Στόχος του Τμήματος

Οι στόχοι του Τμήματος καθώς και ο εκπαιδευτικός και επιστημονικός προσανατολισμός του, προσδιορίζονται από τα γνωστικά αντικείμενα των Τομέων του, όπως αυτά αναλύονται στο πρόγραμμα σπουδών του. Ειδικότερα, η ερευνητική του δραστηριότητα εκτείνεται στη σπουδή και ανάλυση όλων των συγχρόνων προβλημάτων της Δημόσιας Διοίκησης και των υπηρεσιών της. Η προσπάθεια του εστιάζεται στην παροχή προς τους φοιτητές μιας ολοκληρωμένης εμπέδωσης όλων των βασικών πεδίων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και στον εφοδιασμό τους με εξειδικευμένες γνώσεις που θα τους αναδείξουν σε ικανά στελέχη του προαναφερόμενου δημόσιου τομέα σε ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων του συγχρόνου κράτους.

Επίσης στόχος του Τμήματος είναι η ολοκληρωμένη κάλυψη των βασικών θεμάτων και μεθόδων που αφορούν τα προβλήματα της Δημόσιας Διοίκησης, η προώθηση των επιστημών οργάνωσης και λειτουργίας της πολιτείας.

Επαγγελματικές προοπτικές

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης μπορούν να στελεχώσουν με τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη φοίτηση τους στο Τμήμα, όλους τους τομείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (δημόσια διοίκηση, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, επιχειρήσεις του δημοσίου τομέα, τοπική αυτοδιοίκηση). Επίσης οι απόφοιτοί του στελεχώνουν ιδιωτικές επιχειρήσεις ως διοικητικά στελέχη, ορκωτοί λογιστές, τραπεζικοί, εφοριακοί και πολλοί σταδιοδρομούν ως επιχειρηματίες. Όλοι οι απόφοιτοι του Τμήματος εγγράφονται μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου.

Κατευθύνσεις

Α) Κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής
Β) Κατεύθυνση Δημοσίων Θεσμών

Διδασκόμενα μαθήματα:

Αναπαραγωγή και Εισοδηματικό Κύκλωμα
Οικονομικά Μαθηματικά
Αρχές Γενικής Λογιστικής Ι, II και III
Γενική Πολιτειολογία και Συνταγματικό Δίκαιο-Εισαγωγή
Γενική Πολιτειολογία και Συνταγματικό Δίκαιο-Οργανωτικό Μέρος Ι
Διοικητικό Δίκαιο-Ιστορική Εισαγωγή και Θεμελιώδεις Έννοιες
Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη
Μικροοικονομική Ι
Μικροοικονομική Θεωρία II
Διοικητικό Δίκαιο- Διοικητική Οργάνωση του Κράτους- Πηγές και Συστήματα Οργάνωσης
Αστικό Δίκαιο -Γενικές Αρχές
Εφαρμοσμένα Θέματα Διοικητικής Επιστήμης
Μακροοικονομική Ι και II
Οικονομική Πολιτική
Ελεγχος Διοίκησης-Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα
Διοικητικό Δίκαιο - Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων
Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Οικονομικός Προγραμματισμός
Εισαγωγή στην Πληροφορική
Διοίκηση Πολιτισμικών Θεσμών
Φιλοσοφία Δικαίου Ι και II
Ιστορία και Πολιτική της Αποκέντρωσης και Αυτοδιοίκησης
Κλασσική Πολιτική Οικονομία
Δημόσια Οικονομικά
Στατιστική Ι και II
Συνταγματικό Δίκαιο-Θεμελιώδη Δικαιώματα
Διοικητικό Δίκαιο-Δίκαιο Διοικητικών Πράξεων
Εφαρμογές στην Πληροφορική
Οικονομικά Συστήματα και Οικονομικοί Θεσμοί
Διάρθρωση της Ελληνικής Οικονομίας
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική
Αστικό Δίκαιο (Ενοχικό Δίκαιο)
Νομισματική Θεωρία και Πολιτική
Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής
Θεωρία Εξωτερικού Εμπορίου
Θεωρία Γενικής Ισορροπίας
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο Ι και II
Τεχνολογία και Ανθρώπινα Δικαιώματα στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης
Διοικητικό Δίκαιο - Γενικές Αρχές
Δημοσιονομικό Δίκαιο- Δημόσιο Λογιστικό
Ιστορία Θεσμών του Δημοσίου Δικαίου Ι και II
Μορφές Ελέγχου της Διοίκησης II
Εργατικό Δίκαιο
Στρατηγικές Ανάπτυξης Επιχειρήσεων
Λογιστική Φορολογική Νομοθεσία
Διαχείριση Φυσικών και Ενεργειακών Πόρων
Εμπορικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος)
Δίκαιο Δημοσίων Επιχειρήσεων
Αστικό Δίκαιο (Εμπράγματο Δίκαιο)
Συνταγματική Ιστορία
Αρχές Διοίκησης Υπηρεσιών
Πρακτική της Οικονομικής Πολιτικής
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Δημοσιονομικό Δίκαιο -Φορολογικό
Συνταγματικό Δίκαιο - Συγκριτικό
Ειδικά Κεφάλαια Διοικητικού Δικαίου Αστική Ευθύνη του Κράτους-Δημόσια Κτήση
Διεθνής Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Περιφερειακή Πολιτική και Τουρισμός
Διοίκηση στην Εκπαίδευση
Ειδικά Θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Δημοσιονομική Ανάλυση
Λογιστική Εμπορικών Εταιρειών
Εμπορικό Δίκαιο (Δίκαιο Εταιρειών)
Δίκαιο Περιβάλλοντος
Ιστορία των Θεσμών του Ιδιωτικού Δικαίου
Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης
Οικονομικά του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
Χρηματοοικονομικά
Ελεγκτική
Δημοσιονομικό Δίκαιο - Δημόσιο Λογιστικό και Ευρωπαϊκή Ενωση
Εμπορικό Δίκαιο-Δίκαιο των Εταιρειών
Σύνθεση Δημόσιου Δικαίου
Διοικητικό Δίκαιο- Διοικητική Δικαιοσύνη Ι
Ευρωπαϊκό Δίκαιο-Κοινοτικές Ελευθερίες
Ειδικά Θέματα Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
Πολιτικές και Διοίκηση Απασχόλησης
Διοίκηση Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Οικονομική των Ενοποιήσεων
Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση
Χωροταξία και Πολεοδομία
Οικονομετρία
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο
Σύγχρονες Λειτουργίες του Κράτους Ι και II
Διοικητική Μεταρρύθμιση
Τραπεζικό Δίκαιο
Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο Εισαγωγή στους Θεσμούς της Διεθνούς Κοινότητας
Στοιχεία Ποινικού Δικαίου
Αστικό Δίκαιο (Οικογενειακό Δίκαιο)
Πολιτική Οικονομικής Μεγέθυνσης
Ανάλυση Εισροών - Εκροών
Οικονομικές Καταστάσεις Επιχειρήσεων-Ελεγκτική
Φορολογικές Αρχές και Κυρώσεις
Ειδικά Χρηματοδοτικά Θέματα
Ευρωπαϊκό Δίκαιο- Κοινοτικές Πολιτικές
Οργάνωση και Διοίκηση Ανεξάρτητων Αρχών
Διοικητικό Δίκαιο-Διοικητική Δικαιοσύνη II
Ευρωπαϊκό Δίκαιο -Δίκαιο των Αξιόγραφων
Θεωρίες Κατανομής Εισοδήματος
Επιχειρησιακή Έρευνα
Οι Φόροι των Επιχειρήσεων
Συνεταιριστική Οικονομική
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Θεωρία Κυκλικών Διακυμάνσεων
Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο (Διεθνείς Οργανισμοί)
Διπλωματική Ιστορία της Ελλάδας
Διοίκηση Νοσοκομειακών Μονάδων
Αστικό Δίκαιο (Κληρονομικό Δίκαιο)
Βιοηθική και Σύνταγμα
Πρακτική Άσκηση