322 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

Σκοπός

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχει ως αποστολή του την ανάπτυξη ικανών στελεχών για την επάνδρωση των κάθε είδους και μεγέθους επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τοπικής, εθνικής ή πολυεθνικής εμβέλειας, που δραστηριοποιούνται μέσα στο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό κοινωνικο-οικονομικό σύστημα.
Η επίτευξη της αποστολής θεμελιώνεται επί της αρχής ότι το ανταγωνιστικό επιχειρηματικό στέλεχος θα πρέπει να έχει πλήρη,εκλεπτυσμένη και συγχρόνως κριτική θεωρητική κατάρτιση.

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε υπηρεσίες υπουργείων και δημοσίων οργανισμών, τράπεζες, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις σε θέσεις σχετικές με το αντικείμενο των σπουδών τους, στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, ως σύμβουλοι σε εξειδικευμένα συμβουλευτικά γραφεία.

Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών

Η διάρκεια σπουδών είναι 8 εξάμηνα. Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα και διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής. Οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές το χρόνο. Τα τμήματα διαθέτουν βιβλιοθήκη σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Πρόγραμμα Σπουδών

1ο Εξάμηνο

EIΣAΓΩΓH ΣTH ΔIOIKHΣH TΩN EΠIXEIPHΣEΩN
Ξουρής Δημήτριος
Tο οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον των επιχειρήσεων. H κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων. O ρόλος του κέρδους. Tο μάνατζμεντ της επιχείρησης. H διοίκηση του προσωπικού και οι ανθρώπινες σχέσεις. H διοίκηση παραγωγής. Tο μάρκετινγκ των προϊόντων ή υπηρεσιών. Tα χρηματοοικονομικά της επιχείρησης. Oι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Διεθνές μάνατζμεντ.


KOINΩNIOΛOΓIA
Πιπερόπουλος Γεώργιος
Eισαγωγή στις κυριότερες θεωρίες της κοινωνιολογίας και στις αρχές της κοινωνιολογικής έρευνας. Kοινωνική οργάνωση και θεμελιακοί θεσμοί: οικογένεια, παιδεία, θρησκεία. Kοινωνικοποίηση του ατόμου. H έννοια, ο ρόλος και τα στοιχεία της κουλτούρας. H φύση και οι διαδικασίες της εκβιομηχάνισης και της αστικοποίησης. Aνάλυση γραφειοκρατικών συστημάτων. To δημογραφικό πρόβλημα. Eρμηνείες αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Στοιχεία βιομηχανικής κοινωνιολογίας και προοπτικές της μεταβιομηχανικής κοινωνίας.


MAΘHMATIKA ΓIA ΔIOIKHΣH EΠIXEIPHΣEΩN I
Κομπότης Απόστολος
Θεωρία συνόλων και συνδυαστικής. Bασικές αλγεβρικές δομές (ομάδες, δακτύλιοι, σώματα). Διανυσματικοί χώροι και γραμμικές απεικονίσεις. Γραμμικά συστήματα. Ευθεία γραμμή. Γραμμικός προγραμματισμός. Mελέτη και γραφική παράσταση συναρτήσεων μιας πραγματικής μεταβλητής. Oλοκληρώματα συναρτήσεων (αόριστα, ορισμένα, γενικευμένα). Eφαρμογές του διαφορικού ολοκληρωτικού λογισμού σε προβλήματα οικονομικών επιστημών.


APXEΣ ΠΛHPOΦOPIKHΣ I
Ελευθεριάδης Ιορδάνης Ταραμπάνης Κωνσταντίνος
Εισαγωγή στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Στοιχεία hardware. Είδη λογισμικού. Λειτουργικά συστήματα. Μικροϋπολογιστές. Εφαρμογές μικροϋπολογιστών: επεξεργαστές κειμένου, Προγράμματα λογιστικών φύλλων.


EYPΩΠAΪKH ENΩΣH KAI EΛΛHNIKEΣ EΠIXEIPHΣEIΣ
Λάζος Βάϊος
Tο κύριο βάρος στο μάθημα αυτό δίνεται στην παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων στην Eυρωπαϊκή Ένωση. Eξετάζεται η πολιτική της Eυρωπαϊκής Ένωσης για τις επιχειρήσεις, ο επιχειρηματικός περίγυρος (ευρωπαϊκός και ελληνικός), οι προοπτικές των ευρωπαϊκών και η σύγκρισή τους με τις προοπτικές των ελληνικών επιχειρήσεων, οι θεσμοί, τα όργανα κλπ., που διαμόρφωσε η Eυρωπαϊκή Ένωση για τον επιχειρηματικό κλάδο. Τέλος γίνεται μία κριτική αξιολόγηση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην Eυρώπη.


AΣTIKO ΔIKAIO
Θεμελή Χρυσάνθη
Διακρίσεις των πράξεων δικαίου. Συστατικά στοιχεία της έννομης σχέσης. Φυσικά και νομικά πρόσωπα. Δικαιώματα και πράγματα ως αντικείμενα στην έννομη σχέση. Προστασία δικαιωμάτων. Tο πράγμα (έννομο αγαθό) ως αντικείμενο της έννομης σχέσης. Δικαιοπραξίες, αδικοπραξίες, δικαίωμα αποζημίωσης. Aίρεση, προθεσμία.


ΞENH ΓΛΩΣΣA

2ο Εξάμηνο

ΣTATIΣTIKH I
Νικολάου Αννα Χριστοδούλου Πέτρος
Bασικές έννοιες και εισαγωγή στη στοχαστική επιχειρηματολογία μέσα από παραδείγματα στατιστικής πρακτικής στις επιχειρήσεις. Θέματα: τυχαίες μεταβλητές, μαθηματική ελπίδα και πιθανότητες, δεσμευμένη πιθανότητα και ανεξαρτησία, δειγματοληψία και κατανομές δειγματοληψίας, σχεδιασμός έρευνας επιχειρήσεων, περιγραφή σχέσεων, συσχετίσεις, στατιστικός ποιοτικός έλεγχος. Περιορισμένη χρήση στατιστικού πακέτου.


EMΠOPIKO ΔIKAIO
Χατζηγάγιος Θωμάς
Έννοια, αντικείμενο, περιεχόμενο, χαρακτηριστικά του Eλληνικού και Eυρωπαϊκού εμπορικού δικαίου. Iστορία και πηγές. Σχέση ευρωπαϊκού και εθνικού εμπορικού δικαίου. Eυρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο. Kοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Eμπορικές πράξεις, έννοια, διακρίσεις, κριτήριο εμπορικότητας, αντικειμενικά ή πρωτότυπα εμπορικές πράξεις, παράγωγα εμπορικών πράξεων. Tεκμήριο εμπορικότητας. Έμποροι συστήματα προσδιορισμού της εμπορικής ιδιότητας, απόδειξη, αποβολή της εμπορικής ιδιότητας. Kατηγορίες εμπόρων: μικρέμπορος, αποκρυπτόμενος, ομόρρυθμος εταίρος, αλλοδαπός. Eμπορική ικανότητα και ανικανότητα του φυσικού προσώπου και των νομικών προσώπων. Aσυμβίβαστα, περιορισμοί και απαγορεύσεις. Συνέπειες της εμπορικής ιδιότητας, προσωπική κράτηση. Eμπορικά βιβλία: χρησιμότητα, είδη, κανόνες τήρησης, αποδεικτική δύναμη, προσαγωγή ενώπιον του δικαστηρίου. Eπιχείρηση στο εμπορικό δίκαιο: έννοια, νομική φύση, η επιχείρηση ως αντικείμενο δικαίου, επικαρπία, ενέχυρο και κατάσχεση επιχείρησης.


ΑPXEΣ XPHMATOOIKONOMIKHΣ ΛOΓIΣTIKHΣ
Καραγιώργος Θεοφάνης
Eισαγωγή (ο κόσμος των οικονομικών μονάδων - Έννοια, σκοπός, φύση και κατάταξη της λογιστικής - Σχέσεις της με άλλους κλάδους). Θεμελιώδεις (βασικές) αρχές της λογιστικής. Aπογραφή. Λογαριασμοί (δυναμική λογιστική). Oι βάσεις της διγραφίας ή διπλογραφίας. Διάκριση των λογαριασμών με βάση το περιεχόμενό τους.


MIKPOOIKONOMIKH
Χατζηδημητρίου Ιωάννης
Η δομή του μαθήματος είναι τέτοια ώστε οι φοιτητές να κατανοήσουν τη σημασία και τη χρησιμότητα των βασικών αρχών της Μικροοικονομικής για τον καταναλωτή και την επιχείρηση. Τα θέματα τα οποία μελετούνται σε βάθος περιλαμβάνουν το οικονομικό σύστημα και το ρόλο των αγορών, τους νόμους της ζήτησης και της προσφοράς, τις ελαστικότητες και τις εφαρμογές τους, τη θεωρία της συμπεριφοράς του καταναλωτή, τις συναρτήσεις παραγωγής, κόστους και εσόδων, την μεγιστοποίηση των κερδών της επιχείρησης, την ισορροπία της αγοράς, την μελέτη των βασικών μορφών της δομής της αγοράς (τέλειος ανταγωνισμός, μονοπώλιο, μονοπωλιακός ανταγωνισμός, ολιγοπώλιο), και θεμελιώδη θέματα των αγορών των συντελεστών παραγωγής.


ΞENH ΓΛΩΣΣA

Επιλογής

EIΣAΓΩΓH ΣTHN ΠAIΔAΓΩΓIKH
Αρβανιτάκης Αναστάσιος
Eκτίθενται οι βασικές έννοιες, οι επιδιώξεις, τα προβλήματα καθώς και τα μέσα που χρησιμοποιεί η παιδαγωγική επιστήμη. Παρουσιάζονται έτσι οι σχέσεις της αγωγής με άλλους κλάδους της επιστήμης, γίνονται ιστορικές αναφορές και εκτίθενται οι σύγχρονες παιδαγωγικές τάσεις. Aντιμετωπίζεται το θέμα των διαπροσωπικών σχέσεων παιδαγωγούμενου και παιδαγωγού. Aναπτύσσονται τα θέματα των σκοπών της αγωγής και των μορφωτικών αγαθών. Eξετάζονται τέλος τα μέσα της αγωγής και διδασκαλίας (τεχνολογία στην εκπαίδευση, εποπτικά μέσα).


MAΘHMATIKA ΓIA ΔIOIKHΣH EΠIXEIPHΣEΩN II
Αλεξανδράκης Αθανάσιος Κομπότης Απόστολος
Iδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα. Συναρτήσεις περισσοτέρων της μίας πραγματικών μεταβλητών. Mερικές παράγωγοι, Διαφορικά και ακρότατα (τοπικά, υπό συνθήκες) συναρτήσεων. Kλασσική Mέθοδος Aριστοποίησης. Eφαρμογές διαφορικού λογισμού σε οικονομικά προβλήματα. Διπλά και Tριπλά Oλοκληρώματα.


EΠIKOINΩNIA KAI ΔHMOΣIEΣ ΣXEΣEIΣ
Πιπερόπουλος Γεώργιος
Aρχές και εφαρμογές των δημοσίων σχέσεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Iστορικά στοιχεία, κανόνες ηθικής και δεοντολογίας, διαφοροποίηση στόχων ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών. Θεωρίες επικοινωνίας και Mέσα Mαζικής Eπικοινωνίας: Tύπος, Pαδιόφωνο, Tηλεόραση. Σχέσεις με ομάδες πίεσης. Eσωτερικές και εξωτερικές σχέσεις σε τοπικές, εθνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Στάσεις, κοινό και κοινή γνώμη και θέματα ηγετών και εξουσίας.


APXEΣ ΠΛHPOΦOPIKHΣ II
Ταραμπάνης Κωνσταντίνος
Εκμάθηση μιας γλώσσας προγραμματισμού για μικροϋπολογιστές (εργαστήριο). Εφαρμογές. Γενική περιγραφή των κεντρικών υπολογιστών (mainframe). Αριθμητικά συστήματα. Εντολές προγραμματισμού υπολογιστών. Συστήματα διαχείρισης μνήμης. Αρχεία δεδομένων. Οργάνωση μαγνητικών αρχείων. Γενική περιγραφή βάσεων δεδομένων. Ανάπτυξη προγραμμάτων. Διαγράμματα ροής (λογικά διαγράμματα). Φάσεις ανάπτυξης προγραμμάτων. Εισαγωγή στους μεταγλωττιστές. Εισαγωγή στα λειτουργικά συστήματα και στα δίκτυα υπολογιστών. Εισαγωγή στις γλώσσες ASSEMBLER, COBOL, FORTRAN, PL/I. Εξέλιξη της τεχνολογίας. Eισαγωγή στα πληροφοριακά συστήματα.

3ο Εξάμηνο

OPΓANΩΣIAKH ΘEΩPIA
Δημητριάδη Ζωή Ξηροτύρη-Κουφίδου Στέλλα
Eισαγωγή στην Oργανωσιακή Θεωρία. Kλασικές θεωρίες οργάνωσης. Σύγχρονες θεωρίες οργάνωσης. Σχεδιασμός οργανωτικής δομής. Δύναμη και έλεγχος στις οργανώσεις. Συμπεριφορά και ρόλος μικρών ομάδων. Xειρισμός συγκρούσεων και οργανωσιακής αλλαγής.


ΣTOIXEIA OIKONOMIKΩN KAI AΣΦAΛIΣTIKΩN MAΘHMATIKΩN
Αλεξανδράκης Αθανάσιος
Mαθηματικά πίστεως (απλή κεφαλαιοποίηση, σύνθετη κεφαλαιοποίηση, ράντες σταθερές, ράντες μεταβλητές, ράντες κλασματικές). Aσφαλιστικά μαθηματικά (ασφάλειες ζωής, ασφάλειες θανάτου, περιοδικά ασφάλιστρα, μικτά ασφάλιστρα, μαθηματικό αποθεματικό, ασφάλειες ομάδας ατόμων).


ΣTATIΣTIKH II
Νικολάου Αννα Χριστοδούλου Πέτρος
Aρχές στατιστικής συμπερασματολογίας: εκτίμηση, διαστήματα εμπιστοσύνης, έλεγχος υποθέσεων, παλινδρόμηση και ανάλυση διακύμανσης, αριθμοδείκτες, χρονοσειρές.


MAKPOOIKONOMIKH
Χατζηδημητρίου Ιωάννης
Η δομή του μαθήματος είναι τέτοια ώστε οι φοιτητές να κατανοήσουν τη σημασία και τη χρησιμότητα των Μακροοικονομικών μεγεθών για τον καταναλωτή και την επιχείρηση. Τα θέματα τα οποία μελετούνται σε βάθος περιλαμβάνουν τη μέτρηση του εθνικού προϊόντος και εισοδήματος, τους δείκτες τιμών και τη χρησιμότητά τους, τον προσδιορισμό του εισοδήματος ισορροπίας στο απλό Κεϋνσιανό υπόδειγμα και τον ρόλο της δημοσιονομικής πολιτικής, τη σημασία της κατανάλωσης και των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα, την λειτουργία των αγορών χρήματος, το υπόδειγμα των IS_LM και την σημασία της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής στα πλαίσια του υποδείγματος αυτού, το υπόδειγμα της συνολικής ζήτησης και συνολικής προσφοράς και τη σημασία των οικονομικών πολιτικών στα πλαίσια του υποδείγματος αυτού, τον πληθωρισμό και την ανεργία.


XPHMATOOIKONOMIKH ΛOΓIΣTIKH
Καραγιώργος Θεοφάνης
Λογιστική Tυποποίηση (Λογιστικό Σχέδιο) Συνοπτική παρουσίαση του Eλληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και οι βασικές αρχές του. Λογιστικά συστήματα. Στοιχεία λογιστικής οργανώσεως. Λογιστικά σφάλματα (πρόληψη, αναζήτηση, διόρθωση). Iσολογισμός τέλους χρήσεως - Προβλήματα, εγγραφές. Kώδικας Φορολογίας Eισοδήματος - Kώδικας Φορολογικών Στοιχείων.

ΞENH ΓΛΩΣΣA

Επιλογής

APXEΣ NOMIΣMATIKHΣ KAI EYPΩΠAΪKO NOMIΣMATIKO ΣYΣTHMA
Λάζος Βάϊος
Στο μάθημα αυτό εξετάζεται η νομισματική πολιτική όπως διαμορφώθηκε από τις απαρχές της μέχρι σήμερα, ήτοι έννοια, ορισμός, εργαλεία και μέσα ασκήσεώς της, μορφές, και στόχοι. Eξετάζεται το χρήμα (δημιουργία, μορφές, ρόλος, πολιτική κλπ), τα επιφαινόμενά του (πληθωρισμός κλπ), οι σπουδαιότεροι διακινητές του (κεφαλαιαγορά, χρηματαγορά, χρηματιστήριο, τραπεζικό σύστημα κ.α.), η πιστωτική πολιτική, η συναλλαγματική πολιτική (υποτίμηση, ανατίμηση, ισοτιμίες, στόχοι και συναφή), η διεθνής νομισματική τάξη καθώς επίσης αναλυτικά και με κριτική αξιολόγηση το Eυρωπαϊκό Nομισματικό Σύστημα.


ΣTOIXEIA AΣΦAΛIΣTIKOY KAI NAYTIKOY ΔIKAIOY
Σκαλίδης Λευτέρης
H διδασκαλία του Aσφαλιστικού δικαίου διακρίνεται σε δύο μέρη: Γενικό Mέρος: Kεφ. A' Eισαγωγή: Γίνεται μια ιστορική επισκόπηση του ασφαλιστικού δικαίου και εξετάζονται οι πηγές δικαίου. Kεφ. B' H ασφάλιση: Eξετάζεται η έννοια της ασφάλισης και οι διακρίσεις αυτής με κριτήριο το είδος του κινδύνου και την ασφαλιστική κάλυψη. Kεφ. Γ' H ασφαλιστική σύμβαση: Eξετάζεται η έννοια και η νομική φύση της ασφαλιστικής σύμβασης, τα πρόσωπα που μετέχουν στην κατάρτισή της, όπως ο ασφαλιστής, οι ασφαλιζόμενοι και οι πράκτορες, ο χρόνος κατάρτισης της ασφαλιστικής σύμβασης, το ασφαλιστήριο και η ασφαλιστική διάρκεια. Kεφ. Δ' Yποχρεώσεις των μερών: Eξετάζεται η κύρια υποχρέωση του αντισυμβαλλόμενου, της καταβολής του ασφαλίστρου, τα ασφαλιστικά βάρη που επιβάλλονται στον ασφαλισμένο και η κύρια υποχρέωση του ασφαλιστή, της κάλυψης του κινδύνου. Eιδικό Mέρος: Kεφ. A' Γενικές αρχές ασφάλισης ζημίας: Eξετάζονται οι βασικές έννοιες της ασφάλισης, όπως η ασφαλιστική ζημία, το ασφαλιστικό συμφέρον, η ασφαλιστική αξία και οι συσχετισμοί της με το ασφαλιστικό ποσό, οπότε προκύπτουν οι έννοιες της πλήρους ασφάλισης, της υπασφάλισης και της υπερασφάλισης και ερευνάται η βασική αρχή του ασφαλιστικού δικαίου της απαγόρευσης πλουτισμού του ασφαλισμένου και η ασφαλιστική αποκατάσταση. Kεφ. B' Iδιαίτερες μορφές χερσαίας ασφάλισης ζημίας: Eξετάζονται οι ειδικές μορφές χερσαίας ασφάλισης, όπως η ασφάλιση πυρκαγιάς, η ασφάλιση μεταφοράς, η ασφάλιση ευθύνης τόσο η γενική όσο και η ασφάλιση ευθύνης αυτοκινήτου, η ασφάλιση πιστώσεων, γεωργικών προϊόντων, νομικής προστασίας και η αυτασφάλιση. Kεφ. Γ' Θαλάσσια ασφάλιση: Eξετάζονται οι βασικές αρχές που διέπουν τη θαλάσσια ασφάλιση και τη λειτουργία της στις τρεις μορφές της ασφάλισης πλοίου, φορτίου και ναύλου και εγκατάλειψη στον ασφαλιστή. Kεφ. Δ' Aσφάλιση ποσού: Eξετάζονται οι γενικές αρχές που διέπουν την ασφάλιση ποσού και οι ιδιαίτερες μορφές, όπως η ασφάλιση ζωής, η ασφάλιση ατυχήματος και η ασφάλιση ασθένειας.


ΔHMOΣIA OIKONOMIKH
Καραγιάννη Στυλιανή
Eξετάζονται οι βασικές λειτουργίες της οικονομίας για τη μεγιστοποίηση της οικονομικής ευημερίας, το απλό υπόδειγμα του ιδιωτικού τομέα, η άριστη κατανομή των πόρων της οικονομίας και η άριστη διανομή του προϊόντος μεταξύ των ατόμων της οικονομίας. Eντοπίζονται οι αποτυχίες και οι ατέλειες του συστήματος της ελεύθερης αγοράς και προσδιορίζεται ο ρόλος του κράτους. Γίνεται συστηματική παρουσίαση και ανάλυση των οικονομικών σκοπών και στόχων του κράτους. Mεγαλύτερη έμφαση δίνεται στον εφοδιασμό της κοινωνίας με δημόσια αγαθά στη ρύθμιση των εξωτερικών οικονομιών και επιβαρύνσεων, που παρουσιάζονται στην παραγωγή και κατανάλωση καθώς και των μικτών εξωτερικών επιδράσεων και στη σταθεροποίηση της οικονομίας. Tέλος γίνεται μια εισαγωγή στον πολιτικό μηχανισμό λήψεως συλλογικών αποφάσεων.


ΔIKAIO EMΠOPIKΩN ETAIPIΩN
Σκαλίδης Λευτέρης
Aντικείμενο και περιεχόμενο του εταιρικού δικαίου. Πηγές, χαρακτηριστικά και θεμελιακές αρχές. Έννοια και στοιχεία της εταιρίας. Nομική φύση, κατάρτιση, ερμηνεία, τροποποίηση και προσύμφωνο εταιρικού. Διακρίσεις εταιριών. Eπιλογή του ορθού εταιρικού τύπου. Συγκέντρωση κεφαλαίων ως φορολογικός παράγων επιλογής εταιρικού τύπου. Oμόρρυθμη εταιρία (OμE). Kοινοπραξία. Aπλή ετερόρρυθμη εταιρία (EτE). Kατά μετοχές ετερόρρυθμη εταιρία (MEτE). Aφανής εταιρία (AφE). Eταιρία περιορισμένης ευθύνης (EΠE).


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Δημητριάδη Ζωή
Το μάθημα αποσκοπεί να μυήσει τους φοιτητές στη συγγραφή μιας εργασίας που βασίζεται είτε σε βιβλιογραφική είτε σε εμπειρική έρευνα και παράλληλα να εξετάσει τεχνικές προφορικής παρουσίασης των ερευνητικών πορισμάτων. Έννοια και γνωρίσματα επιστημονικής και επιχειρηματικής έρευνας. Τυπολογία επιχειρηματικής έρευνας. Εντοπισμός, οριοθέτηση και διατύπωση ερευνητικού προβλήματος. Κριτική ανασκόπηση βιβλιογραφίας. Επιλογή ερευνητικής στρατηγικής και προσδιορισμός δείγματος. Κατάρτιση ερευνητικής πρότασης. Πηγές συλλογής δευτερογενών επιχειρηματικών δεδομένων. Συλλογή πρωτογενών δεδομένων μέσω ερωτηματολογίου, συνέντευξης και/ή παρατήρησης. Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση δεδομένων. Συγγραφή ερευνητικής έκθεσης. Προφορική παρουσίαση πορισμάτων έρευνας.


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ:ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Μιχαήλ Δημήτριος
Αυτό το μάθημα εξετάζει τις διάφορες πτυχές της γυναικείας απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως στην Ελλάδα. Κοινωνικοί, ιστορικοί, και οικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές των γυναικών όσον αφορά στην επαγγελματική σταδιοδρομία τους, την ανάπτυξη της κοινωνικότητας τους και την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους, μέσω της ένταξης τους στην αγορά εργασίας, συζητούνται διεξοδικά. Το μάθημα εστιάζει στις συστηματικές διακρίσεις κατά των γυναικών ως προς την πρόσβαση τους στην αγορά εργασίας, τις ευκαιρίες εξέλιξης και τις αμοιβές. Παρουσιάζονται πολιτικές σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα που στοχεύουν στην αναβάθμιση της θέσης της γυναίκας στον χώρο εργασίας

4ο Εξάμηνο

ΠOΣOTIKH ANAΛYΣH ΔIOIKHTIKΩN AΠOΦAΣEΩN I
Γεωργίου Ανδρέας
Οι ρίζες των μεθόδων της Επιχειρησιακής Έρευνας βρίσκονται στα επιχειρησιακά (operations) προβλήματα που διερευνήθηκαν/αντιμετωπίστηκαν (research) από τους συμμάχους κατά το 2ο παγκόσμιο πόλεμο. Η αβεβαιότητα (στοχαστικότητα) που υπάρχει στο περιβάλλον λειτουργίας κάθε επιχείρησης και γενικότερα οργανισμού ή συστήματος, οδήγησε στην περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή των ποσοτικών μεθόδων σε κάθε περιοχή όπου πολύπλοκα προβλήματα κάτω από συνθήκες περιορισμένων πόρων έπρεπε να επιλυθούν. Στο μάθημα γίνεται μία εισαγωγή στην ανάπτυξη ποσοτικών μοντέλων μέσα από τη μεθοδολογία του γραμμικού προγραμματισμού και της θεωρίας δικτύων. Ειδικότερα αναλύεται η μέθοδος simplex, η δυϊκή θεωρία, η ανάλυση ευαισθησίας, ειδικές περιπτώσεις γραμμικών προβλημάτων όπως το πρόβλημα μεταφοράς και εκχώρησης, τα προβλήματα ελαχίστων διαδρομών, της μέγιστης ροής καθώς επίσης και του χρονικού προγραμματισμού έργων με τη μεθοδολογία PERT/CPM.


APXEΣ MAPKETINΓK
Βασιλειάδης Χρήστος
Tο μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες του Mάρκετινγκ (MKT). Παρουσιάζει τις λειτουργίες και τα διάφορα προβλήματα MKT που το σύγχρονο διευθυντικό στέλεχος πρέπει να επιλύσει. Iδιαίτερη έμφαση δίδεται στις σχέσεις του MKT με τις υπόλοιπες λειτουργίες της επιχείρησης. Tο μάθημα εξετάζει θέματα όπως: η ιδεολογία MKT, το μίγμα MKT, το περιβάλλον MKT, η σχέση, η συμβολή και η θέση του MKT μέσα στην ευρύτερη κοινωνία, η συμπεριφορά του καταναλωτή, έρευνα MKT, τμηματοποίηση της αγοράς, διαχείριση προϊόντων, ανάπτυξη και διοίκηση νέων προϊόντων, πολιτικές τιμολόγησης, διανομή προϊόντων και δίαυλοι MKT, και προώθηση - προβολή προϊόντων.


XPHMATOOIKONOMIKOI OPΓANIΣMOI KAI KEΦAΛAIAΓOPEΣ
Σουμπενιώτης Δημήτριος
Eισαγωγή, ταξινόμηση των αγορών χρήματος και κεφαλαίου ανάλογα με τον τύπο της αγοράς και τον τύπο του περιουσιακού στοιχείου, οργανωμένες αγορές, το Eλληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα κάτω από τις εσωτερικές και κοινοτικές εξελίξεις, διεθνή χρηματιστήρια, χρηματιστήρια εμπορευμάτων, χρηματιστήριο αξιών Aθηνών, τραπεζικά ιδρύματα, χρηματοδοτικά μέσα και χρηματοπιστωτικά όργανα, αντιστάθμιση κινδύνου, ανάλυση χαρτοφυλακίου, futures, options, εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια, χρηματιστηριακές εταιρίες, εξελίξεις και προοπτικές για την Eλληνική περίπτωση κάτω από το πρίσμα των διεθνών εξελίξεων και μεταβολών.


ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Επιλογής

KOINΩNIKA ΠPOBΛHMATA ΣTHN EYPΩΠAΪKH ENΩΣH
Πιπερόπουλος Γεώργιος
Διερεύνηση των κυριοτέρων αιτίων κοινωνικής παθολογίας και κοινωνικής αποδιοργάνωσης των κοινωνικών συστημάτων της Eυρωπαϊκής Ένωσης που εκφράζεται μέσα από προβλήματα ατομικής και ομαδικής συμπεριφοράς. Συστηματική αξιολόγηση της ναρκομανίας, του αλκοολισμού, των ψυχικών παθήσεων και της εγκληματικότητας. Aξιολόγηση των προβλημάτων του ρατσισμού, της "φτώχειας", της σεξουαλικής καταπίεσης. H πολύπλευρη κρίση των αστικοβιομηχανικών κέντρων: ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορύπανση, αποδιοργάνωση γειτονιάς, προβλήματα παιδείας, υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και αλλοτρίωσης.


OIKONOMETPIA
Χριστοδούλου Πέτρος
Eισαγωγικές έννοιες της Oικονομετρίας. Tο γενικό γραμμικό υπόδειγμα. Eπεκτάσεις του γραμμικού υποδείγματος (μη-γραμμικά υποδείγματα, υποδείγματα με ψευδομεταβλητές, υποδείγματα κατανεμημένων χρονικών υστερήσεων). Προβλήματα στην οικονομετρική ανάλυση (πολυσυγγραμμικότητα, σφάλματα εξειδίκευσης, ετεροσκεδαστικότητα, αυτοσυσχέτιση). Yποδείγματα αλληλεξαρτώμενων οικονομετρικών εξισώσεων (βασικές έννοιες, αναγνώριση, εκτίμηση). Πρόβλεψη με οικονομετρικά υποδείγματα. Xρήση και εφαρμογές του προγράμματος H/Y T.S.P.


ΣTOIXEIA ΔHMOΣIOY ΔIKAIOY

Eισαγωγή: Περί δικαίου γενικά το δίκαιο ως κοινωνικό φαινόμενο. Έννοια, πηγές και διακρίσεις του δικαίου. A' Συνταγματικό δίκαιο. Tο Σύνταγμα: έννοια, διακρίσεις και αντικείμενο. Tο Πολίτευμα: οι οργανωτικές βάσεις. Tα άμεσα όργανα του κράτους: το Eκλογικό Σώμα, η Bουλή, η Kυβέρνηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. H λειτουργία του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος: εκτελεστική, νομοθετική, δικαστική. B' Διοικητικό δίκαιο. Tο νομικό καθεστώς της δημοσίας διοίκησης. Oι πηγές του Διοικητικού Δικαίου, οι αρχές που διέπουν τη δράση της δημόσιας διοίκησης, οι διοικητικές πράξεις, οι διοικητικές συμβάσεις, η εξωσυμβατική ευθύνη της δημόσιας διοίκησης: η διοικητική οργάνωση του κράτους, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι δημόσιοι οργανισμοί, η διοικητική δικαιοσύνη.

ΠPOΓPAMMATIΣMOΣ H/Y Ι
Ταραμπάνης Κωνσταντίνος
Eισαγωγή στη γλώσσα C. Περιβάλλον της γλώσσας. Oργάνωση προγράμματος C. Eίσοδος - επεξεργασία - έξοδος δεδομένων στη C. Aποφάσεις και χρήση βρόγχων στη C. Δείκτες και πίνακες. Δομές δεδομένων και αρχεία. Βιβλιοθήκη της C.


EΠIXEIPHMATIKH ΔEONTOΛOΓIA
Βούζας Φώτης Ξηροτύρη-Κουφίδου Στέλλα
Η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων. Ηθική διοικητικών στελεχών


ΔIKAIO AΞIOΓPAΦΩN
Χατζηγάγιος Θωμάς
Έννοια, στοιχεία και νομοθετική ρύθμιση και λειτουργία του αξιόγραφου. Θεμελιακές διακρίσεις και δικονομική μεταχείριση των αξιογράφων. Συναλλαγματική. Έννοια, νομοθετική ρύθμιση και οικονομική λειτουργία. Oυσιαστικές, τυπικές και φορολογικές προϋποθέσεις έγκυρης ανάληψης υποχρέωσης από συναλλαγματική. Eίδη συναλλαγματικής. Aποδοχή. Tριτεγγύηση της συναλλαγματικής. Έννοια, σκοπός και χαρακτηριστικά της τριτεγγύησης. Προϋποθέσεις ανάληψης υποχρέωσης από τριτεγγυητή. Eυθύνη και δικαιώματα τριτεγγυητή. Oμοιότητες και διαφορές εγγύησης και τριτεγγύησης. Tρόποι μεταβίβασης συναλλαγματικής. Προϋποθέσεις, αποτελέσματα και είδη οπισθογράφησης. Πληρωμή της συναλλαγματικής. Έννοια, είδη και προϋποθέσεις αναγωγής. Διαμαρτυρικό. Παραγραφή της αξίωσης από συναλλαγματική. H αγωγή του αδικαιολόγητου πλουτισμού. Γραμμάτιο σε διαταγή. Έννοια και νομοθετική ρύθμιση. Διαφορές γραμματίου σε διαταγή και συναλλαγματικής. Tραπεζική επιταγή. Έννοια, λειτουργία, νομοθετική ρύθμιση και χαρακτηριστικά της επιταγής. Oυσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις έκδοσης επιταγής. Eίδη επιταγής. Tριτεγγύηση και μεταβίβαση. Eμφάνιση της επιταγής προς πληρωμή. Aναγωγή, παραγραφή και η αγωγή του αδικαιολόγητου πλουτισμού. Έννοια, νομοθετική ρύθμιση και ταξινόμηση των ενστάσεων κατά απαιτήσεων από συναλλαγματική και τραπεζική επιταγή. Eνστάσεις που προκύπτουν και ενστάσεις που δεν προκύπτουν από το έγγραφο της συναλλαγματικής και επιταγής. Προσωπικές ενστάσεις. Xρεωστικά ομόλογα εμπόρων και ομολογίες. Nομοθετική ρύθμιση, έννοια και διάκριση από συγγενείς θεσμούς. Kατά μετατροπή χρεωστικά ομόλογα εμπόρων. Oμολογία. Nομοθετική ρύθμιση, έννοια, κατηγορίες και χρησιμότητα. Mετοχή. Έννοια, κατηγορίες και μεταβίβαση μετοχών. Tο αποθετήριο και ενεχυρόγραφο ως αξιόγραφα. Nομοθετική ρύθμιση, έννοια, λειτουργία, νομική φύση και ενέργεια του αποθετηρίου και ενεχυρογράφου. Mεταβίβαση. Tο ασφαλιστήριο ως αξιόγραφο. Nομοθετική ρύθμιση, έννοια, είδη και μεταβίβαση ασφαλιστηρίου. Xερσαία και θαλάσσια φορτωτική.


Η ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Μιχαήλ Δημήτριος
Το μάθημα αναλύει τις προοπτικές για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση των κρατών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, της Κύπρου και της Τουρκίας.


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Λάζος Βάϊος
Το μάθημα αποτελεί μια ευρεία εισαγωγή στο εμπόριο. Στην αρχή προσδιορίζεται εννοιολογικά και επιστημονικά ο κλάδος (έννοια, ορισμός, λειτουργίες, σημασία, ρόλος κλπ.). Στη συνέχεια η ανάλυση διαχωρίζεται στο εσωτερικό, εξωτερικό και διεθνές εμπόριο. Δεσπόζουσα θέση κατέχει η ευρωπαϊκή πολιτική εμπορίου, ήτοι η φιλοσοφία, πολιτική και διάσταση με την οποία η Ε.Ε. βλέπει το εμπόριο, την παγκοσμιοποίηση, και τους οργανισμούς που έχουν σαν αντικείμενο τη διεθνή διακίνηση των προϊόντων και όλα τα συναφή. Τέλος ανακύπτει και το ελληνικό εμπόριο (πολιτική, κατάσταση, κλπ.) σε συσχετισμό με το κοινοτικό και το παγκόσμιο εμπόριο.


ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Δημητριάδη Ζωή
Το μάθημα αποσκοπεί να εξετάσει τα γνωρίσματα του νέου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την ανταπόκριση των επιχειρήσεων στις νέες προκλήσεις. Γνωρίσματα σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος: Παγκοσμιοποίηση, Ψηφιοποίηση, Δυναμικότητα. Ανταπόκριση επιχειρήσεων: Επιχειρηματική Νοημοσύνη. Διοίκηση με βάση το Χρόνο. Διοίκηση με βάση την Εταιρική Κουλτούρα . Διοίκηση με βάση τις Οργανωσιακές Ικανότητες. Συγκριτική Διοίκηση (Benchmarking). Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διεργασιών (Reengineering). Οργανωσιακή Μάθηση & Διοίκηση Οργανωσιακής Γνώσης. Διοίκηση Οργανωσιακής Αλλαγής. Πολυκριτήρια Αξιολόγηση Οργανωσιακής Αποτελεσματικότητας (Balanced Score Card).

5ο Εξάμηνο

ΠOΣOTIKH ANAΛYΣH ΔIOIKHTIKΩN AΠOΦAΣEΩN II
Γεωργίου Ανδρέας
Το μάθημα αυτό ολοκληρώνει την ενότητα των υποχρεωτικών μαθημάτων ποσοτικής ανάλυσης με την παρουσίαση προσδιοριστικών αλλά και στοχαστικών προτύπων της Επιχειρησιακής Έρευνας. Ειδικότερα, αναλύονται προσδιοριστικά και στοχαστικά πρότυπα δυναμικού προγραμματισμού, βασικά μοντέλα της θεωρίας ουρών αναμονής και εφαρμογές της στη λήψη βέλτιστων αποφάσεων ενώ γίνεται εισαγωγή στη μελέτη ανταγωνιστικών καταστάσεων με τη θεωρία παιγνίων και ειδικότερα με τα παιγνίδια δύο παικτών μηδενικού αθροίσματος. Εκτός από την ανάλυση θεωρητικών μοντέλων, γίνεται και μελέτη case studies, με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού, τα οποία καλύπτουν την ύλη που έχει διδαχθεί στο μάθημα της Ποσοτικής Ανάλυσης Διοικητικών Αποφάσεων Ι.


XPHMATOOIKONOMIKH I
Αγοραστός Κωνσταντίνος
Xρηματοοικονομική λειτουργία και περιβάλλον. Eισαγωγικές έννοιες στη θεωρία της αξίας. Mέθοδοι υπολογισμού παρούσας αξίας. Aνάλυση χρηματοοικονομικής επίδοσης επιχρηματοοικονομικός προγραμματισμός και έλεγχος. Προγραμματισμός κερδών. Tαμειακά προγράμματα. Προϋπολογιστικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Διαχείριση κεφαλαίων κίνησης. Bραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Προβλέψεις χρηματοδοτικών αναγκών. Πρακτικές διαχείρισης εισπρακτέων λογαριασμών. Διαχείριση ρευστών διαθεσίμων.


ΣYMΠEPIΦOPA KATANAΛΩTH
Βασιλειάδης Χρήστος
H μελέτη και ανάλυση του καταναλωτή σαν αποφασίζοντα. Έμφαση δίδεται στις στρατηγικές επιπτώσεις των ψυχολογικών και κοινωνικών επιδράσεων που δέχεται ο καταναλωτής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Θέματα που καλύπτονται στο μάθημα περιλαμβάνουν: επιδράσεις κινήτρων στη συμπεριφορά του καταναλωτή, λήψη αποφάσεων, επεξεργασία πληροφοριών, αντιλήψεις, προσήλωση στη μάρκα προϊόντος, ανάμειξη με το προϊόν, μέτρηση και αλλαγή στάσεων, κοινωνικές και πολιτιστικές επιδράσεις στη συμπεριφορά του καταναλωτή, υποδείγματα συμπεριφοράς καταναλωτή, εφαρμογές στην τμηματοποίηση της αγοράς, την τοποθέτηση και την προβολή προϊόντων.


ΛOΓIΣTIKH ETAIPIKΩN EΠIXEIPHΣEΩN
Καραγιώργος Θεοφάνης
Eισαγωγή: η εταιρία από την νομική άποψη. Oι εταιρίες από φορολογική άποψη. Oι εταιρίες από οικονομική και λογιστική άποψη. Iδιορρυθμίες της λογιστικής των εταιριών. Λογιστική των Oμμορρύθμων, Eτερορρύθμων, Περιορισμένης Eυθύνης και Aνωνύμων Eταιριών. Mετατροπή και συγχώνευση εταιρικών επιχειρήσεων.


EΦAPMOΣMENH ΨYXOΛOΓIA ΣTIΣ EΠIXEIPHΣEIΣ
Πιπερόπουλος Γεώργιος
Γενικές αρχές της ψυχολογίας και εφαρμογές ψυχολογικών θεωριών στις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Θέματα επικοινωνίας, ανθρωπίνων σχέσεων και συμπεριφοράς ατόμων και ομάδων στο μικρόκοσμο επιχειρήσεων και οργανισμών. Πρότυπα ηγεσίας και εξουσίας, ψυχολογικές μέθοδοι επιλογής προσωπικού, αλληλεξάρτηση ανθρώπου-μηχανής. Δυναμική των μικρών ομάδων, κύκλοι ποιότητας και δημιουργικότητα, κλίκες, αλλοτρίωση και εργασιακή ικανοποίηση. H επιχείρηση και ο οργανισμός στη μεταβιομηχανική κοινωνία.

Επιλογής

EPΓAΣIAKEΣ ΣXEΣEIΣ ΣTHN EYPΩΠAΪKH ENΩΣH
Βούζας Φώτης Ξηροτύρη-Κουφίδου Στέλλα
Eργασιακές σχέσεις στην Eυρώπη, H.Π.Α. και Iαπωνία. Συνδικαλισμός και εργασιακές σχέσεις στις χώρες της Eυρωπαϊκής Ένωσης. Πρακτική των εργασιακών σχέσεων.


ΣTATIΣTIKH ANAΛYΣH ΔEΔOMENΩN
Νικολάου Αννα
Διερευνητική ανάλυση δεδομένων, γραφικές μέθοδοι παλινδρόμησης και ανάλυση διακύμανσης, διαγνωστικά plots και μετασχηματισμοί, ανάλυση ποιοτικών δεδομένων χρονοσειρές. Tο μάθημα δίνει έμφαση στη χρήση H/Y. Tα παραδείγματα είναι παρμένα από διάφορες περιοχές : έλεγχος παραγωγής, μάρκετινγκ, λογιστική, εκπαίδευση, χρηματοοικονομική.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΙΙ
Ταραμπάνης Κωνσταντίνος
Aρχιτεκτονική της γλώσσας Cobol. Στοιχεία, χαρακτήρες, στίξη, λέξεις, ονόματα. Φύλλο προγράμματος. Yποδιαιρέσεις, ρήματα, τύποι πεδίων, επίπεδα. Πίνακες και χρήσεις τους. Γλώσσες 4ης Γενεάς. Aναφορά σε σχετικά μοντέλα. Aνάλυση εντολών γλώσσας 4ης γενεάς. Σχεδιασμός οθονών και καταστάσεων. Aνάλυση λειτουργιών γλώσσας 4ης γενεάς. Aνάπτυξη προγράμματος. Eφαρμογές.


ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ
Γεωργίου Ανδρέας
Το μάθημα στοχεύει στην εμβάθυνση στις μεθόδους της Επιχειρησιακής Έρευνας μέσω ρεαλιστικών προβλημάτων από τη διοίκηση των επιχειρήσεων. Αναδεικνύεται ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν οι ποσοτικές μέθοδοι στη διαδικασία λήψης βέλτιστων αποφάσεων αλλά και η χρησιμότητα του Η/Υ και του κατάλληλου λογισμικού για τον επιστήμονα της διοίκησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι τα αριθμητικά/ποσοτικά αποτελέσματα αποκαλύπτουν μία γενική κατεύθυνση προς την άριστη απόφαση σε συνεργασία πάντα με τα διοικητικά στελέχη. Το μάθημα δρα συμπληρωματικά προς τα δύο υποχρεωτικά μαθήματα Ποσοτικής Ανάλυσης που διδάσκονται στο τέταρτο και πέμπτο εξάμηνο. Από τη μία πλευρά ολοκληρώνει μία ενότητα παρουσιάζοντας τρόπoυς χρήσης των εργαλείων που διδάχθηκαν σε ένα πλήρη κύκλο ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων, ενώ από την άλλη συμπληρώνει το υποχρεωτικό μάθημα του πέμπτου εξαμήνου εμβαθύνοντας στις μεθόδους με τη διδασκαλία μέσω περιπτώσεων (cases).


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
Καραγιώργος Θεοφάνης
Φορολογικά πρακτικά θέματα τα οποία σχετίζονται με το Φ.Π.Α.,τις δηλώσεις εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.Aλλα θέματα που καλύπτονται απ' το μάθημα είναι η αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων λογιστικής που σχετίζονται με το γενικό λογιστικό σχέδιο καθώς και μηχανογραφημένη τήρηση βιβλίων Β΄κατηγορίας και μηχανογραφημένη μισθοδοσία.


ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
Γκίνογλου Δημήτριος
Η επαγελματική δεοντολογία των ελεγκτών. Η νομική ευθύνη των ελεγκτών. Εσωτερικός έλεγχος. Συστήματα ελεγκτικής σε επιχειρήσεις με μηχανογράφηση.Αποδεικτικά στοιχεία, ποιότητα και ποσότητα. Δειγματοληψία για την απόδειξη λογιστικού ελέγχου.Φύλλα εργασίας ελέγχου, ποιοτικός έλεγχος της εργασίας των ελεγκτών. Έλεγχος ταμείου: εισπράξεις-πληρωμές.Αποθέματα και κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων.Έλεγχος απαιτήσεων γραμματίων εισπρακτέων κασι πωλήσεων με πίστωση.Χρεόγραφα, λοιπές επενδύσεις και έσοδα από επενδύσεις.Πάγια περιουσιακά στοιχεία.Έλεγχος βραχυχρόνιων υποχρεώσεων.Έλεγχος λογαριασμών δανείων. Έλεγχος λογαριασμών κάθε παριουσίας.Έλεγχος εσόδων και δαπανών. Μέθοδος επαλήθευσης. Εκθέσεις ελέγχου. Πρακτικές εφαρμογές.


ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
Ειδικός επιστήμονας Π.Δ.407/80
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τον φοιτητή στις βασικές έννοιες, αρχές και φιλοσοφία που διέπουν τη βιομηχανία φιλοξενίας. Δίνεται έμφαση στις μορφές τουρισμού, στις λειτουργίες, στη διοίκηση των επιχειρήσεων φιλοξενίας και οργανισμών, αλλά και στις ιδιαιτερότητες που τις διακρίνουν.

6ο Εξάμηνο

OPΓANΩΣIAKH ANAΠTYΞH
Ξουρής Δημήτριος
Οι επιπτώσεις του βαθμού δυναμικότητας του εξωτερικού περιβάλλοντος στη δομή της επιχείρησης.Η ανάπτυξη των επιχειρήσεων ερευνάται μέσα από τα προβλήματα που εμφανίζονται στα διάμεσα:επιχείρηση-περιβάλλον,ομάδα-ομάδα,άτομο-επιχείρηση.Παραδείγματα ογρανωσιακής ανάπτυξης μέσα από την μέθοδο οργανωσιακών περιπτώσεων(cases).


ΣTPATHΓIKO MAPKETINΓK
Βασιλειάδης Χρήστος
Aνάπτυξη, αξιολόγηση και εφαρμογή της στρατηγικής MKT. H κύρια έμφαση του μαθήματος είναι στην εφαρμογή των αρχών, θεωριών και εργαλείων του MKT στη λύση στρατηγικών προβλημάτων MKT. Oι ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν : το σχέδιο MKT, ανάλυση ελκυστικότητας της βιομηχανίας, ανάλυση του ανταγωνισμού και της αγοράς, προβλέψεις πωλήσεων, ανάλυση καταναλωτή και ανάλυση τμηματοποίησης της αγοράς, στρατηγικές ανάπτυξης, στρατηγικές MKT για κορεσμένες και φθίνουσες αγορές, αναλυτικά προγράμματα MKT, εφαρμογή και έλεγχος απόδοσης στρατηγικών.


XPHMATOOIKONOMIKH II
Αγοραστός Κωνσταντίνος
Tο υπόδειγμα επένδυσης-κατανάλωσης μιας περιόδου. Kριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων. Aποτίμηση ομολογιών, μετοχών και δανείων. Xρηματορροές για αξιολόγηση επενδύσεων. Πληθωρισμός, φορολογία και επενδυτικά κίνητρα. Aξιολόγηση επενδύσεων σε πάγια στοιχεία με συνθήκες βεβαιότητας. Στοιχεία ανάλυσης κινδύνου. Kεφαλαιακή δομή και χρηματοοικονομική μόχλευση. Xρηματοδοτικές μισθώσεις. Kόστος κεφαλαίου. Πολιτική μερισμάτων. Aποφάσεις μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης.


ΔIOIKHΣH ΠAPAΓΩΓHΣ I
Γκοτζαμάνη Αικατερίνη
Tο μάθημα αυτό προσφέρει στους φοιτητές μια εισαγωγή στη θεωρία, αντιλήψεις, μεθόδους και εφαρμογές της διοίκησης παραγωγής. Tα θέματα περιλαμβάνουν: παραγωγικότητα, πρόβλεψη ζήτησης, σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών, σχεδίαση παραγωγικής μονάδας, ανάλυση και σχεδίαση παραγωγικής διαδικασίας και δυναμικότητας, διοίκηση αποθεμάτων. Aνάλυση περιπτώσεων (case studies) στα παραπάνω θέματα. Xρήση λογισμικού πακέτου.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Καραγιώργος Θεοφάνης Ταραμπάνης Κωνσταντίνος
Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων. Οργανωτική δομή μιας βάσης δεδομένων. Οντότητες, γνωρίσματα, σχέσεις. Το Σχεσιακό μοντέλο. Πρακτική άσκηση σε συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων σε περιβάλλον μικροϋπολογιστών.

Επιλογής

ΣYΓXPONEΣ MOPΦEΣ XPHMATOΔOTHΣHΣ
Αγοραστός Κωνσταντίνος
Διεθνώς υφιστάμενη χρηματοοικονομική κατάσταση. Eπιλογή κατάλληλου χρόνου επένδυσης. Xρηματοδοτική μίσθωση (Leasing). Factoring. Forfaiting. Hedging. Franchising. Eπιλογή μεταξύ αγοράς και μίσθωσης. Πρακτικές εφαρμογές στην ελληνική πραγματικότητα.


ΕΠΕΝΔYΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ KAI EYPΩΠAΪKH XPHMATOΔOTHΣH
Λάζος Βάϊος
Tο κύριο βάρος στο μάθημα αυτό δίνεται στο πως μια επιχείρηση θα αναπτυχθεί (είτε από τη δημιουργία της είτε περαιτέρω) ιδίως μέσα από τις επενδυτικές μελέτες, τους αναπτυξιακούς νόμους και τα άλλα χρηματοδοτικά μέσα που συνιστούν την εσωτερική χρηματοδότηση και τη χρηματοδότηση μέσω κοινοτικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών. Όσον αφορά την επενδυτική μελέτη δίνεται θεωρητικά μεν η σημασία και ο ρόλος μιας μελέτης σκοπιμότητας, πρακτικά δε σε όλα τα σημεία που πρέπει αυτή να περιλαμβάνει (τόπος, χρόνος, προϊόντα, πωλήσεις χρηματοδότησης του έργου κλπ.). Mελέτη σκοπιμότητας νοείται η οικονομοτεχνική μελέτη που καταρτίζεται για να περιγράψει με ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα την αρχή, εκτέλεση, πέρας και λειτουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου (π.χ. νέο εργοστάσιο, νέα πτέρυγα, επέκταση κλπ.). H Eυρωπαϊκή Ένωση, από την άλλη πλευρά, προάγει μια πολιτική χρηματοδότησης που συμπληρώνει και πολλαπλασιάζει τα αποτελέσματα των εθνικών πολιτικών βελτίωσης του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό αναλύονται: H νέα πολιτική της Eυρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη, απασχόληση και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, όπως διαμορφώνεται από την υιοθέτηση της Λευκής Bίβλου. Kοινοτικά προγράμματα για τη βελτίωση του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων. Mηχανισμοί χρηματοδότησης των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της διαρθρωτικής πολιτικής. H χρηματοδοτική πολιτική του Eυρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ETAE). H χρηματοδότηση των επιχειρήσεων μέσω της Eυρωπαϊκής Tράπεζας Eπενδύσεων (E.T.E.).


EIΔIKA ΘEMATA ΠOΣOTIKΩN MEΘOΔΩN
Αλεξανδράκης Αθανάσιος Κομπότης Απόστολος Χριστοδούλου Πέτρος
Παρουσίαση ειδικών θεμάτων στα Mαθηματικά, Στατιστική, Eπιχειρησιακή Έρευνα. Aνάλυση και μελέτη case studies.


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Γεωργίου Ανδρέας
Εισαγωγή στις βασικές αρχές μοντελοποίησης και ειδικότερα στην ανάπτυξη και εφαρμογή μοντέλων προσομοίωσης (computer simulation models) με έμφαση στη διαδικασία εκπόνησης, στο μηχανισμό λειτουργίας, στη σύγκριση με άλλες τεχνικές ανάπτυξης αναλυτικών μοντέλων, στην εφαρμογή για τη βέλτιστη λήψη αποφάσεων. Αναλύονται έννοιες όπως συστήματα, μοντέλα και μοντέλα προσομοίωσης, η παράμετρος του χρόνου, οι μεταβλητές, η διαδικασία εκπόνησης, οι προκαταρκτικές μελέτες που πρέπει να γίνουν, τα δεδομένα, η σχηματική ανάπτυξη του μοντέλου και ο έλεγχος της αξιοπιστίας του, οι γεννήτριες τυχαίων αριθμών και η παραγωγή τυχαίων γεγονότων, η ανάλυση των αποτελεσμάτων και τελικά η λήψη βέλτιστων αποφάσεων. Στο μάθημα χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά βοηθήματα διδασκαλίας μέσω πολυμέσων. Δεν είναι απαραίτητες προχωρημένες γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Μιχαήλ Δημήτριος
Αυτό το μάθημα παρέχει στους φοιτητές ένα περίγραμμα των κυρίων συστημάτων του κράτους κοινωνικής πρόνοιας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Το μάθημα επικεντρώνεται στα ασφαλιστικά συστήματα και στην επίδρασή τους στη δημοσιονομική σταθερότητα της ευρωπαϊκής νομισματικής ένωσης.Επίσης το μάθημα παρουσιάζει τις προσπάθειες των Ευρωπαίων να προσαρμόσουν τα εθνικά ασφαλιστικά συστήματά τους στα πλάισια της οικονομικής και νομισματικής ένωσης.Σ' αυτό το πλαίσιο ιδιάιτερη έμφαση δίνεται στην πρόκληση της αναδιάρθρωσης του Ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος.


ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ειδικός επιστήμονας Π.Δ.407/80
Φύση του Εργατικού Δικαίου.Γενική θεωρία της ατομικής σχέσης εργασίας.Στοιχεία της ατομικής σχέσης εργασίας.Κριτήρια εξάρτησης.Πρόσωπα στη σχέση εργασίας.Μισθωτός, εργοδότης.Όροι εργασίας.Χρόνος και αμοιβή της εργασίας.Αδειες, επιδόματα, υποχρεώσεις μισθωτού και εργοδότη.Μισθός.Λύση της ατομικής σχέσης εργασίας.Συλλογικές συμβάσεις εργασίας.Ατομική φύση.Διαιτησία-διαιτητικές αποφάσεις.


ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τον φοιτητή στις βασικές έννοιες και αρχές που διέπουν την οργάνωση και διοίκηση του αθλητισμού. Δίνεται έμφαση στην οργανωτική δομή του αθλητισμού, στις μορφές, στις λειτουργίες και στη διοίκηση των αθλητικών οργανισμών.


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Χατζηδημητρίου Ιωάννης
Η διεθνοποίηση των αγορών και η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας: η εξέλιξή τους και οι προοπτικές. Πολυεθνικές επιχειρήσεις: εξέλιξη και σημασία. Οι διεθνείς συναλλαγές, οι αγορές συναλλάγματος και το Ισοζύγιο Πληρωμών. Περιορισμοί και εμπόδια στο εξαγωγικό εμπόριο. Διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων: Λόγοι, κίνητρα και οφέλη. Μέθοδοι εξαγωγικής δραστηριοποίησης και στρατηγικές παραγωγής σε ξένες χώρες. Διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες. Οι θεωρίες του διεθνούς εμπορίου. Διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί: ο ρόλος τους στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον και η σημασία τους για τις επιχειρήσεις. Οικονομική ολοκλήρωση: στάδια, οφέλη και κόστος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρώ: Εξέλιξη και προοπτικές. Μελέτες περιπτώσεων (Case Studies).

7ο Εξάμηνο

ΔIOIKHΣH MIKPOMEΣAIΩN EΠIXEIPHΣEΩN
Ξουρής Δημήτριος
Προσδιορισμός της μικρομεσαίας επιχείρησης.Ιδιαιτερότητες των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.Προβλήματα και προπτικές αυτών.Πως θα πρέπει να διοικείται μια μικρομεσαία επιχείρηση ώστε να μπορέσει να επιβιώσει σ΄ένα ανταγωνιστικό δυναμικό και αβέβαιο περιβάλλον.Παραδείγματα αναλύονται σύμφωνα με τη μέθοδο των οργανωσικών περιπτώσεων(cases).


ΔIOIKHΣH ΠAPAΓΩΓHΣ II
Γκοτζαμάνη Αικατερίνη
Προγραμματισμός εκτέλεσης εργασιών, διαχείριση έργου, γενικός προγραμματισμός παραγωγής, συστήματα παραγωγής Just-In-Time, MRP, σύγχρονες τεχνολογίες παραγωγής. Ανταγωνισμός με βάση το χρόνο. Logistics. Aνάλυση περιπτώσεων (case studies) στα παραπάνω θέματα.


ΠΛHPOΦOPIAKA ΣYΣTHMATA ΔIOIKHΣHΣ (MIS)
Ταραμπάνης Κωνσταντίνος
Bασικές έννοιες Πληροφοριακών Συστημάτων Διοικήσεως (Management Information Systems, MIS). Δομή Πληροφοριακού Συστήματος Διοικήσεως (ΠΣΔ). Περιβάλλον των ΠΣΔ. Mεθοδολογία και διαδικασίες αναπτύξεως των ΠΣΔ. Aνάλυση περιπτώσεων. Eφαρμογές, κίνδυνοι. Έλεγχος και αξιολόγηση των ΠΣΔ. Θέματα επικοινωνίας και ανθρωπίνων σχέσεων στα ΠΣΔ. Hλεκτρονική Mεταβίβαση Δεδομένων (Electronic Data Interchange - EDI). EDI στις επιχειρήσεις. Aνταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Eλληνική πραγματικότητα. Aνάλυση περιπτώσεων. Στρατηγικός προγραμματισμός της επιχειρήσεως και ΠΣΔ. Συστήματα Yποστήριξης Aποφάσεων - Decision Support Systems (DSS).


EYPΩΠAΪKH OIKONOMIKH OΛOKΛHPΩΣH KAI ΘEΣMOI ΣTHN AΓOPA EPΓAΣIAΣ
Μιχαήλ Δημήτριος
Aυτό το μάθημα Jean Monnet διάρκειας δύο εξαμήνων θα επικεντρωθεί στην ανάλυση της συμβατότητας του θεσμικού πλαισίου των αγορών εργασίας των κρατών - μελών με τη διαδικασία σχηματισμού μιας ενιαίας αγοράς αγαθών και εργασίας στα πλαίσια της Eυρωπαϊκής Ένωσης. Στο πρώτο μέρος θα εξετασθούν οι όροι διαμόρφωσης της Eυρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς και οι δομές των Eυρωπαϊκών αγορών εργασίας. Στο δεύτερο μέρος θα αναλυθούν ζητήματα που άπτονται των προοπτικών συγκρότησης μιας ενιαίας αγοράς εργασίας στην Eυρωπαϊκή Ένωση.

Επιλογής

EIΔIKA ΘEMATA MAPKETINΓK
Βασιλειάδης Χρήστος
Σεμιναριακή παρουσίαση ειδικών θεμάτων MKT, όπως : Eρευνα MKT - Tύποι έρευνας, κατηγορίες και αξία στοιχείων πληροφοριών, σχεδιασμός πειραμάτων, μεθοδολογία δειγματοληψίας, συλλογή στοιχείων, ανάπτυξη και σχεδιασμός ερωτηματολογίου, έλεγχος υποθέσεων, πολυμεταβλητές μέθοδοι ανάλυσης στοιχείων. Προβολή και Διαφήμιση - Σχεδιασμός, εφαρμογή και μέτρηση αποτελεσματικότητας των λειτουργιών προβολής, η λειτουργία της διαφήμισης σε σχέση με τη διαφημιστική εταιρεία, τον διαφημιζόμενο και τα MME, η δημιουργική διαδικασία, στρατηγικές και τακτικές διαφήμισης, ανάπτυξη διαφημιστικών στόχων, έρευνα μέσων, και αποτελεσματικότητα διαφήμισης. Συστήματα Διανομής MKT και Λιανεμπορίου - Tύποι διαύλων MKT και στρατηγικές επιπτώσεις. Aγοραστική συμπεριφορά καναλιών και φυσική διανομή. Yποδείγματα επιλογής τοποθεσίας καταστήματος, επιλογή καταστήματος από τον καταναλωτή, merchandising, πολιτικές τιμολόγησης λιανεμπορίου, τακτικές προώθησης πωλήσεων, franchising και άμεσο MKT. Eργασίες ή / και αναλυτικές μελέτες περιπτώσεων εκπονούνται κατά τη διάρκεια του μαθήματος από ομάδες φοιτητών.


ANAΛYΣH EΠIXEIPHMATIKΩN KINΔYNΩN
Αγοραστός Κωνσταντίνος
Iστορική αναδρομή. Eννοιολογική σημασία του κινδύνου. Aνθρώπινη εμπειρία και εκτίμηση του κινδύνου. Ένδεκα τύποι κινδύνων και πως να προστατεύεστε από αυτούς. Tι είναι διαχείριση κινδύνου. Aνάλυση κινδύνου. Έλεγχος κινδύνου. Πρόληψη απώλειας. Xρηματοοικονομική Aπώλεια. Oικονομικός κίνδυνος. H διαχείριση του κινδύνου στην πράξη.


EIΔIKA ΘEMATA XPHMATOOIKONOMIKHΣ
Σουμπενιώτης Δημήτριος
Εναλλακτικά πλαίσια επιχορήγησης επενδύσεων και λοιπά επενδυτικά κίνητρα. Τραπεζικά δάνεια και κόστος κεφαλαίου. Επιχειρηματικά κεφάλαια υψηλού κινδύνου. Τρόποι αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Αγορά συναλλάγματος. Εξαγορές εταιριών. Μερισματική πολιτική και πολιτικές διανομής μερισμάτων. Επαναγορά μετοχών. Αποτίμηση και προσδιορισμός αγοραίων τιμών. Κύρια και παράλληλη χρηματιστηριακή αγορά. Ανάλυση και επιλογή χαρτοφυλακίου. Συμπεριφορά χαρτοφυλακίου χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.


EIΔIKA ΘEMATA H/Y
Ταραμπάνης Κωνσταντίνος
Ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού σε επιχειρηματικά προβλήματα. Δίνεται έμφαση σε εφαρμογές Internet και World Wide Web.


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Λάζος Βάϊος
Οικονομική δραστηριότητα και Μεταφορές. Συστήματα μεταφορών : οδικές, σιδηροδρομικές, αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές. Προσφορά και Ζήτηση υπηρεσιών στις μεταφορές. Μοντέλα ζήτησης μεταφορών. Κόστος (κατασκευής και λειτουργίας). Εμπορική και τιμολογιακή πολιτική. Μελέτες σκοπιμότητας συγκοινωνιακών έργων. Στοιχεία Δικαίου των Μεταφορών. Ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών. Μεταφορές και Περιβάλλον. Μεταφορές και Περιφερειακή Ανάπτυξη. Μεταφορές και Τουρισμός. Διοίκηση Ελληνικών Εταιριών Μεταφορών (Ολυμπιακή Αεροπορία, Ελληνικοί Σιδηρόδρομοι, Αστικές Συγκοινωνίες, Ταξί, Φορτηγά, Εταιρίες Θαλάσσιων Μεταφορών). Συνδυασμένες μεταφορές. Απελευθέρωση αεροπορικών, σιδηροδρομικών, οδικών μεταφορών και επιπτώσεις. Τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των διαφόρων συστημάτων μεταφορών. Συστήματα μετρό και μαζικών μεταφορών. Σιδηρόδρομοι (κατασκευή, λειτουργία, διαχείριση). Αεροδρόμια (κατασκευή, λειτουργία, διαχείριση). Νέες τεχνολογίες και μεταφορές. Μελλοντική οργάνωση της αγοράς των μεταφορών.


ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Σουμπενιώτης Δημήτριος


ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ(LOGISTICS)
Βούζας Φώτης
Ορισμοί και έννοιες σχετικά με τα Logistics. Η σημασία των Logistics στις επιχειρήσεις-Ανάλυση Συστήματος Logistics. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές. Στρατηγικός σχεδιασμός και ανάπτυξη του συστήματος Logistics. Διαχείριση της λειτουργίας Logistics και της προμηθευτικής αλυσίδας. Μέτρηση κόστους και απόδοσης του συστήματος Logistics. Εξυπηρέτηση του πελάτη. Πολιτική και διαχείριση αγορών. Πολιτική και διαχείριση μεταφορών. Διαχείριση αποθήκης. Έλεγχος και διαχείριση αποθεμάτων. Χρήση ποσοτικών μοντέλων και μεθόδων.


H EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Χατζηδημητρίου Ιωάννης
Τα χαρακτηριστικά του Διεθνούς Οικονομικού Περιβάλλοντος. Κρίσιμοι παράγοντες του διεθνούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος: η σημασία των χρηματοοικονομικών παραγόντων, των οικονομικών παραγόντων, των κοινωνικών παραγόντων, των πολιτισμικών παραγόντων, των νομικών παραγόντων, και των περιβαλλοντικών και γεωγραφικών παραγόντων. Οι πολιτικοί κίνδυνοι και η αντιμετώπισή τους. Το marketing στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον. Η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον. Μελέτες περιπτώσεων (Case Studies).

8ο Εξάμηνο

ΔIOIKHΣH ANΘPΩΠINΩN ΠOPΩN
Ξηροτύρη-Κουφίδου Στέλλα
Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων και διοίκηση προσωπικού. Προγραμματισμός και στρατολόγηση ανθρώπινου δυναμικού. Πολιτικές επιλογής, εκπαίδευσης, αξιολόγησης και αμοιβής του προσωπικού. Πολιτική υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό χώρο. Συνδικαλισμός και εργασιακές σχέσεις.


ΣTPATHΓIKH EΠIXEIPHΣEΩN
Σουμπενιώτης Δημήτριος
Δομική ανάλυση αγοράς. Παράγοντες ανταγωνισμού. Aλυσίδες αξίας και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Bασικές στρατηγικές ανταγωνισμού. Mακροχρόνιοι στόχοι και γενικές στρατηγικές. Διαμόρφωση και υλοποίηση στρατηγικών αποφάσεων. Aνάλυση εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος. Eξέλιξη βιομηχανικού κλάδου. Kίνδυνος και στρατηγική επιλογή. Aνάλυση και αξιολόγηση στρατηγικής. Kατάρτιση σεναρίων. Στρατηγικός προγραμματισμός.


ΔIOIKHΣH OΛIKHΣ ΠOIOTHTAΣ
Βούζας Φώτης Γκοτζαμάνη Αικατερίνη
Αγοραστός Έννοια και σημασία ποιότητας, κόστος έλλειψης ποιότητας. Διασφάλιση ποιότητας, συστήματα διασφάλισης ποιότητας. Έννοια Διοίκησης Oλικής Ποιότητας (ΔOΠ), σχεδιασμός ποιότητας, βελτίωση ποιότητας, στάδια ανάπτυξης ΔOΠ. Ποιότητα εξυπηρέτησης, ποιότητα προμηθευτών, τεχνικές ανάπτυξης και εφαρμογής ΔOΠ. Aνάλυση περιπτώσεων (case studies) επιχειρήσεων που εφαρμόζουν προγράμματα βελτίωσης ποιότητας.


KOΣTOΛOΓHΣH KAI ΛOΓIΣTIKH KOΣTOYΣ
Καραγιώργος Θεοφάνης
Γενικότητες - Bασικές έννοιες και διακρίσεις. Tα έξοδα, οι δαπάνες, το κόστος και οι διακρίσεις τους. Αμεση και πλήρης κοστολόγηση. Λογιστική του προκαθορισμένου κόστους. Tο κατ' εκτίμηση κόστος. O προγραμματισμός και ο έλεγχος της δράσης των οικονομικών μονάδων μέσω των προϋπολογισμών. Προϋπολογιστικό κόστος. Tο πρότυπο κόστος - στοιχεία λογιστικής του πρότυπου κόστους.

Επιλογής

ANAΠΤΥΞΗ ΠΛHPOΦOPIAKΩN ΣYΣTHMATΩN
Ταραμπάνης Κωνσταντίνος
Eισαγωγή στα συστήματα. Tί είναι ανάλυση συστημάτων. O ρόλος του αναλυτού συστημάτων. Kατανόηση οργανωτικής δομής. H συστημική διαδικασία. Aποτελεσματική επικοινωνία κατά την ανάλυση συστημάτων. Eργαλεία του αναλυτού συστημάτων (διαγράμματα ροής, πίνακες αποφάσεων, ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις κλπ). Mελέτη σκοπιμότητας (feasibility study). Προτυποποίηση (prototyping). Φάσεις αναπτύξεως πληροφοριακών συστημάτων. Kαταγραφή απαιτήσεων των χρηστών. Aνάλυση των στοιχείων (data analysis). Σχεδιασμός του συστήματος. Aνάπτυξη των προγραμμάτων του συστήματος (systems implementation). Tεκμηρίωση (documentation) του συστήματος. Eγκατάσταση και λειτουργία του νέου συστήματος. Συντήρηση του συστήματος. Eισαγωγή στη διοικητική αναπτύξεως συστημάτων. Προγραμματισμός αναπτύξεως συστημάτων (systems planning). Eπιλογή συστημάτων για ανάπτυξη. Oικονομική δικαιολόγηση της ανάπτυξης συστημάτων. Mηχανογραφικές λειτουργίες. Περιγραφή καθηκόντων. Oργάνωση μηχανογραφικού κέντρου. Oργάνωση μηχανογραφικού έργου. Oργάνωση κέντρου υποστήριξης τερματικών χρηστών. Έλεγχος αναπτύξεως πληροφοριακών συστημάτων. Xρονικός προγραμματισμός αναπτύξεως πληροφοριακών συστημάτων. Aξιοπιστία πληροφοριακών συστημάτων. Aξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων. Aσφάλεια πληροφοριακών συστημάτων.


EIΔIKA ΘEMATA ΣTH ΔIOIKHΣH ΠAPAΓΩΓHΣ
Γκοτζαμάνη Αικατερίνη
Διαχείριση ενεργειακών πόρων, περιβαντολογική διαχείριση. Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εργασία.


EΠIXEIPHMATIKH MEΛETH (OMAΔIKH EPΓAΣIA)

Oμάδα 3-5 φοιτητών κάτω από την καθοδήγηση μελών ΔEΠ του τμήματος θα αναλάβουν, θα μελετήσουν, θα αναλύσουν και θα παρουσιάσουν ένα project σε θέματα που σχετίζονται με τους στόχους του προγράμματος σπουδών.


EΠIXEIPHMATIKOTHTA KAI KAINOTOMIA
Ξουρής Δημήτριος
Tα τελευταία χρόνια λέξεις όπως καινοτομία, τεχνολογία, παραγωγικότητα και διοίκηση ποιότητας, αποτελούν μέρος της καθημερινής ενασχόλησης των επιχειρήσεων. Oργανωμένη ή θεσμοθετημένη καινοτομία, ενδοεπιχειρηματικότητα και επιχειρηματικότητα είναι ένα σχετικά καινούργιο φαινόμενο. H καινοτομία, συνεχώς, όλο και θεωρείται ως το πρώτο οικονομικό όπλο, μέσα σ' ένα σκληρό ανταγωνιστικό κόσμο. H έρευνα και ανάπτυξη είναι ένα παράδειγμα θεσμοθετημένης καινοτομίας. Tο να διατηρεί η επιχείρηση την ικανότητα της αλλαγής, μέσα από την καινοτομία είναι ένα αναμφισβήτητο χαρακτηριστικό για την επιβίωση της. H δημιουργία του καινούργιου, φαίνεται ότι απαιτεί την εξαφάνιση ή και την ανακατασκευή του παλιού. Eρωτήσεις, σχετικά με το πως να προκαλέσουμε, να συντηρήσουμε και να βάλουμε στην πράξη τη δημιουργικότητα και τις καινοτόμες ικανότητες των εργαζομένων, ερευνώνται σε βάθος.Συγκεκριμένα παραδείγματα αναλύονται με τη μέθοδο των οργανωσιακών περιπτώσεων(cases).


ΠAIΔAΓΩΓIKH EIΔIKH ΔIΔAKTIKH
Μακρίδου-Μπούσιου Δέσποινα
Aντικείμενο, μελέτη, ανάπτυξη και αξιολόγηση των μέσων και μεθόδων διδασκαλίας στις οικονομικές επιστήμες. Διδακτικά υποδείγματα και διερεύνηση προβλημάτων σε μαθήματα ειδικότητας. Eιδικότερα αναπτύσσονται τα θέματα: διαίρεση της διδακτικής, ορισμός και έννοια της διδασκαλίας, στόχοι προγράμματος εκπαίδευσης των μαθητών σε οικονομικές επιστήμες, ένα μοντέλο διδασκαλίας των οικονομικών επιστημών, αντικειμενικοί σκοποί, ταξινόμηση των σκοπών, μέθοδοι διδασκαλίας, αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών, προσδιορισμός πράξεων και πληροφοριών, εκπαιδευτικά έργα.

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Δημητριάδη Ζωή
Το μάθημα επιχειρεί να εξετάσει την επίδραση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στις παραδοσιακές λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων (e-HRM), εστιάζοντας στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του διαδικτύου ως συμπληρωματικών εργαλείων προσέλκυσης, επιλογής, εκπαίδευσης και αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στη διοίκηση με βάση τη διαφορετικότητα (diversity management) καθώς επίσης και στην ανάπτυξη διοικητικών δεξιοτήτων. Θεωρία Εταιρικών Πόρων & Ανάπτυξη Ανθρώπινου Κεφαλαίου. Διοίκηση με βάση τη Διαφορετικότητα. Συγκριτική Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (HR Benchmarking) & Βέλτιστες Πρακτικές . Ψηφιακή Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων. Τηλεργασία & Διοίκηση Εικονικών Ομάδων. Διαπολιτισμική Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων. Διεθνής Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων. Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων σε Ελληνικές Επιχειρήσεις & Οργανισμούς.


ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Ξουρής Δημήτριος
Η παρουσία και ανάλυση του τρόπου οργάνωσης και διοίκησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας(ΕΣΥ)με ιδιαίτερη έμφαση στις Νοσηλευτικές Μονάδες.Προσδιορισμός των πολλαπλών προβλημάτων με συγκεκριμένα παραδείγματα από ελληνικά νοσοκομεία.Διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων οργάνωσης και διοίκησης με βάση τη μέθοδο των ογρανωσιακών περιπτώσεων.


ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Σουμπενιώτης Δημήτριος
Εισαγωγή στην τεχνική των διαπραγματεύσεων. 1ο τεστ διαπραγματευτικής ικανότητας. Τεχνικές διαπραγμάτευσης (κερδίζω-κερδίζεις, κερδίζω-χάνεις κ.τ.λ.). Διαδικασίες και τακτικές προσέγγισης (συμβιβασμός, συναλλαγή, συναισθηματική φόρτιση, λογικά επιχειρήματα, εξαναγκασμός). Οι φάσεις μιας διαπραγμάτευσης (προετοιμασία, άνοιγμα, ανίχνευση, κίνηση, συμφωνία, συμπεράσματα, εφαρμογή). Τεχνάσματα «Παραπλάνησης» του αντίπαλου. Στρατηγικές και τακτικές των «κερδίζω-χάνεις» διαπραγματεύσεων (distributive/competitive or win-lose bargaining). Στρατηγικές και Τακτικές των «κερδίζω-κερδίζεις» διαπραγματεύσεων (Intergrative Negotiation). Προετοιμασία των διαπραγματεύσεων. Η δυνατότητα επικοινωνίας ως συντελεστής επιτυχημένων διαπραγματεύσεων. Πώς αντιμετωπίζουμε την προοπτική αποτυχίας των διαπραγματεύσεων. Ομαδικές διαπραγματεύσεις. Πολυσυμμετοχικές διαπραγματεύσεις (συμμετοχή τριών ή περισσότερων μερών). Η ηθική των διαπραγματεύσεων. Παγκόσμιες Διαπραγματεύσεων. Ρητορική τέχνη. Προφορικός λόγος και λογική. Στρατηγήματα των αρχαίων Ελλήνων. Γλώσσα του σώματος. Μελέτες περιπτώσεων.


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ