326 Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθήνας

Σκοπός

Το τμήμα Αγροτικής Οκονομίας και Ανάπτυξης προσφέρει τη γνώση και τα απαιτούμενα εφόδια στους φοιτητές του, για την επιστημονική αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων, που αναφέρονται στο γεωργικό τομέα και γενικότερα στον αγροτικό χώρο, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το πρόγραμμα διδασκαλίας συνδυάζει γνώσεις γεωπονικού, οικονομικού, επιχειρηματικού (business) και κοινωνιολογικού περιεχομένου, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των μονάδων που παράγουν, μεταποιούν και εμπορεύονται γεωργικά προϊόντα, αλλά και στην πολιτική που εφαρμόζεται και στους μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης προσαρμοσμένο στις σύγχρονες συνθήκες, σε συνδυασμό με το μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων, που εκπονούνται στο Τμήμα, εξασφαλίζουν το κατάλληλο περιβάλλον για την προετοιμασία των νέων στελεχών των αγροτικών επιχειρήσεων και των οργανισμών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Οι απόφοιτοι του Τμήματος, αξιοποιούνται στον ιδιωτικό τομέα, σε επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, βιομηχανίες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, βιομηχανίες παραγωγής πρώτων υλών για την γεωργία, εμπορικές επιχειρήσεις πρώτων υλών και αγροτικών προϊόντων, αναπτυξιακές εταιρείες, εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων, γραφεία μελετών, συνεταιριστικές οργανώσεις και ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή επιχειρηματίες στο ρόλο του συμβούλου ή προμηθευτή του αγροτικού χώρου.

Επίσης, καλούνται να στελεχώσουν δημόσιους φορείς όπως το Υπουργείο Γεωργίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, γραφεία γεωργικής ανάπτυξης και τους νέους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ("Καποδίστριας" κ.τ.λ.)

Σπουδές

Τα αντικείμενα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών εκτός απο τα γεωπονικά αντικείμενα, καλύπτουν όλους του τομείς οικονομικού, επιχειρηματικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος του αγροτικού χώρου, όπως :
Οργάνωση και Διαχείριση (Management) Γεωργικών Επιχειρήσεων και Εκμεταλλεύσεων
Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
Αξιολόγηση Επενδύσεων με έμφαση στη Γεωργία
Κοστολόγηση Γεωργικής Παραγωγής - Εκτιμητική
Χρηματο-οικονομική Αγροτικών Επιχειρήσεων
Αγροτική Πολιτική, Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ)
Αγροτική Ανάπτυξη και ευρύτερη Ανάπτυξη της Υπαίθρου
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Θεσμοί, Πολιτικές
Γεωργικές Εφαρμογές και Γεωργική Εκπαίδευση
Γεωργία και Περιβάλλον
Συνεταιριστική Οικονομία
Οι βασικές σπουδές στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης οδηγούν στην απόκτηση πτυχίου Γεωπόνου του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Πρόγραμμα Σπουδών

ΕΞΑΜΗΝΟ 1ο

Γενική & Ανόργανη Χημεία
Εισαγωγή στη Γεωπονία
Μαθηματικά
Μορφολογία Φυτών
Φυσική
Εισαγωγή στους Υπολογιστές & τον Προγραμματισμός τους
Αγγλικά

ΕΞΑΜΗΝΟ 2ο

Γενική Μικροβιολογία
Οργανική Χημεία
Πολιτική Οικονομία
Συστηματική Βοτανική
Βιοχημεία
Γενική & Συστηματική Γεωργική Ζωολογία
Μαθηματικά Β
Αγγλικά

ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο

Γενετική
Οικολογία
Στατιστική
Φυσιολογία Φυτών
Ανατομία & Φυσιολογία Αγροτικών Ζώων
Μικροοικονομική Ανάλυση
Αγγλικά

ΕΞΑΜΗΝΟ 4ο

Γενική & Συστηματική Εντομολογία
Εδαφολογία-Λιπασματολογία
Φυτοπαθολογία
Γεωργική Υδραυλική-Αρδεύσεις
Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονομική
Αγροτική Κοινωνιολογία
Αγγλικά

ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο

Γενική Γεωργία
Γενική Δενδροκομία
Ζωοτεχνία
Εφαρμοσμένη Οικονομική Στατιστική
Λαχανοκομία
Μακροοικονομική Θεωρία
Αγγλικά

ΕΞΑΜΗΝΟ 6ο

Γεωργικές Βιομηχανίες
Οικονομικά Γεωργικής Παραγωγής
Διατροφή Αγροτικών Ζώων
Γεωργική Μηχανολογία
Ειδική Γεωργία
Ειδική Δενδροκομία
Οικονομικά Μαθηματικά
Αγγλικά

ΕΞΑΜΗΝΟ 7ο

Αξιολόγηση Γεωργικών Επενδύσεων
Γεωργική Λογιστική & Αγροτική Εκτιμητική
Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
Πολιτικές Προστασίας Αγροτικού Περιβάλλοντος
Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ :
Οι Η/Υ στην Οικονομία
Οικονομικά Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος
Βάσεις Δεδομένων & Έμπειρα Συστήματα στη Γεωργική Οικονομία
Ειδική Γεωργία ΙΙ
Γενική Αμπελουργία
Ειδικά Θέματα Ανθοκομίας
Κηπευτικά υπό κάλυψη
Γεωργική Μετεωρολογία

ΕΞΑΜΗΝΟ 8ο

Αγροτική Πολιτική Ι
Οργάνωση & Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Ι
Συγκριτική Γεωργία Ι
Μέθοδοι Ποσοτικής Οικονομικής Ανάλυσης
Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων Ι
Ανάλυση Τιμών Γεωργικών Προϊόντων
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ :
Χρηματοδότηση Αγροτικών Επιχειρήσεων & Εκμεταλλεύσεων
Οργάνωση & Αυτοματισμός Γραφείου
Γεωργική Εκπαίδευση
Αειφορική Γεωργία
Καλλωπιστικά Φυτά
Ειδική Αμπελουργία
Μαθηματικά & Στατιστικά Υπολογιστικά Συστήματα

ΕΞΑΜΗΝΟ 9ο

Αγροτική Πολιτική ΙΙ
Γεωργικές Εφαρμογές
Θεωρία & Πολιτική της Αγροτικής Ανάπτυξης
Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνικής Έρευνας
Οργάνωση & Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων II
Συνεταιριστική Οικονομία
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ :
Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων ΙΙ
Συγκριτική Γεωργία ΙΙ
Δενδροκομία ΙΙΙ
Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση Ζωικών Εχθρών
Εφαρμογές Πολυμέσων στην Οικονομία